MACHINERICHTLIJN 98 37 EG PDF

Comparison of Annex I of Directive /4 /EC with Annex I of Directive 98/37/EEC . (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of (1) Directive 98/37/EC of the European Parliament and of the Council of 22 . Directive 98/37/EC and the Lifts Directive 95/16/EC, are lifting. machinerichtlijn 98 37 eg pdf covered by Directive EC of the European Parliament and of the Council of 26 May on typeapproval of agricultural or forestry.

Author: Megor Akishakar
Country: Switzerland
Language: English (Spanish)
Genre: Spiritual
Published (Last): 17 July 2015
Pages: 162
PDF File Size: 7.57 Mb
ePub File Size: 15.80 Mb
ISBN: 246-3-20625-506-6
Downloads: 21587
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Gardataur

Middelen om de werkplek of plaatsen waar werkzaamheden kunnen plaatsvinden, te bereiken De fabrikant moet voorzien in middelen ladders, trappen, loopbruggen enz. De dynamische proeven moeten worden uitgevoerd op de machine die gereed is onder normale gebruiksomstandigheden in gebruik te worden genomen. Gevaar door trekhaakvoorzieningen Elke machine die wordt gebruikt als trekker of zelf moet worden voortgetrokken, dient te zijn uitgerust met een trekhaakvoorziening of koppeling die zodanig is ontworpen, geconstrueerd en aangebracht dat het aan- en loskoppelen gemakkelijk en veilig geschiedt en het losraken tijdens gebruik wordt belet.

Daartoe moet de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde de passende verificatiemiddelen gebruiken; in het bijzonder moet de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde bij gemotoriseerde transportwerktuigen met een hijs- of hefhoogte van meer dan 1,80 m voor elk type werktuig een stabiliteitsproef op platform of een soortgelijke proef verrichten of laten verrichten.

De bedieningsorganen voor deze bewegingen moeten zo zijn ingericht dat zij blijvend moeten worden bediend, behalve voor machines die bepaalde stopplaatsen bedienen. Machines voor het spuitgieten en persen van kunststoffen met manuele toevoer of afvoer van het materiaal. Indien de machine met andere dan elektrische energie werkt bijvoorbeeld met hydraulische, pneumatische of thermische energiemoet de machine zodanig zijn ontworpen, gebouwd en uitgerust dat alle risico’s voortvloeiend uit het gebruik van deze soorten energie worden voorkomen.

Logische eenheden voor beveiligingsfuncties bij met twee handen te bedienen bedieningsorganen. Bij toepassing van lid 2, onder bof lid 2, onder cderde streepje, moet de EG-verklaring van overeenstemming de overeenstemming vaststellen met het model dat een EG-typeonderzoek heeft ondergaan. Verplaatsing van een machine met eigen aandrijving en een bestuurder te voet mag alleen kunnen plaatsvinden indien de bestuurder het betrokken bedieningsorgaan daartoe in een bepaalde stand moet blijven houden.

From Wikipedia, the free encyclopedia. De gekozen bedieningswijze moet voorrang hebben op alle andere bedieningssystemen, met uitzondering van de noodstopinrichting.

De ondertekening van de EG-verklaring van overeenstemming machtigt de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gevolmachtigde de CE-markering op de machine aan te brengen. De mogelijkheden van het wegspringen van warme of zeer koude stoffen moeten worden bestudeerd. Een lidstaat die een instantie heeft aangewezen, moet zijn kennisgeving ongedaan maken, indien hij vaststelt dat de instantie niet meer aan de in bijlage VII bedoelde criteria beantwoordt.

  KARAKURI KAIZEN PDF

Wanneer in verband met massa, afmetingen of vorm van de machine of van de onderdelen het verplaatsen met de hand onmogelijk is, moet de machine of elk van de samenstellende delen:. Toegangen tot de werkplek of tot plaatsen waar moet worden gewerkt Machines met geleide last en machines waarvoor de ondersteuningen van de last een welbepaalde baan volgen, moeten zijn uitgerust met inrichtingen die gevaren voor de blootgestelde personen voorkomen.

De laatste mogelijkheid moet worden aangewend indien veelvuldige ingrepen te voorzien zijn.

Indien de machine is uitgerust met alarminrichtingen bijvoorbeeld signaleringsmiddelen enz. Bij toepassing van lid 2, onder aen lid 2, onder ceerste en tweede streepje, moet de EG-verklaring van overeenstemming slechts de overeenstemming met de fundamentele veiligheidsvoorschriften van de richtlijn vaststellen.

Theory of modeling and simulation pdf download

The date of entry into force of this Directive was 1 Januarywith a mandatory effective date of 1 January Indien deze eis technisch niet uitvoerbaar is, moeten compenserende voorzieningen worden getroffen. Wanneer de veiligheid en de gezondheid van aan risico blootgestelde personen in gevaar kan komen door de gebrekkige werking van een zonder toezicht werkende machine, moet deze machine zijn uitgerust met een inrichting die een passend geluids- of lichtsignaal geeft.

Gecombineerde machines van de in de punten 1 tot en met 4 en in punt 7 bedoelde types voor de bewerking van hout en daarmee gelijk te stellen materialen. Zij gaat vergezeld van een machine die representatief is voor de voorgenomen productie, of in voorkomend geval de opgave van de plaats waar de machine kan worden onderzocht.

De machines moeten zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd dat de in punt 1. Gevaren in verband met de verschillende draaisnelheden van de gereedschappen Indien de machine is ontworpen om bewerkingen uit te voeren in verschillende gebruiksomstandigheden bijvoorbeeld inzake snelheid en voedingmoet zij zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat deze omstandigheden veilig en betrouwbaar kunnen worden gekozen en ingesteld.

Draagbare kettingzaagmachines voor houtbewerking. Stopinrichtingen Normale stopzetting Elke machine moet zijn voorzien van een bedieningsorgaan waarmee zij op veilige wijze volledig kan worden stopgezet. Aan de zijde van de getrokken machine moet de aangedreven as worden omhuld met een beveiligingshuls die aan de voortgetrokken machine is bevestigd.

Controle van de belasting voor toestellen die in beweging worden gezet door een andere energie dan spierkracht. Algemene eisen Schermen en beveiligingsinrichtingen: Onder “bestuurder” wordt verstaan, een bevoegd bediener die belast is met het verplaatsen van een machine. De informatie die nodig is voor het bedienen van een machine, dient ondubbelzinnig en gemakkelijk te begrijpen te zijn.

  ARYA LARDNER PDF

This article needs more links to other articles to help integrate it into the encyclopedia. Merktekens De minimaal vereiste gegevens van punt 1.

De machine moet zodanig zijn ontworpen en geconstrueerd dat de accu kan worden afgekoppeld, met een daarvoor aangebrachte inrichting die gemakkelijk toegankelijk is.

Keuze van de beveiliging tegen gevaren in verband met bewegende delen Een afscherming of beveiligingsinrichting die wordt gebruikt met het oog op de gevaren van bewegende delen, moet worden gekozen op basis van het bestaande risico. Op elke machine moeten ten minste, duidelijk leesbaar en onuitwisbaar, de volgende gegevens zijn aangebracht:.

Indien de maatregelen van punt 1. Indien deze mogelijkheden aanwezig zijn, moeten de nodige middelen worden aangewend om deze uit te sluiten of, indien dit technisch onmogelijk is, machineerichtlijn gevaar ervan te elimineren. De overblijvende of opgeslagen energie die na ontkoppeling machinerichtlihn de machine nog aanwezig zou kunnen zijn, moet zonder gevaar voor blootgestelde personen kunnen worden afgevoerd.

Indien dergelijke gevaren aanwezig zijn, mag de in punt 1. De huidige richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgend op die van haar publicatie in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen.

Machinery Directive

In de gebruiksaanwijzing moet over de trillingen die worden geproduceerd door met de hand vastgehouden en geleide machines, het volgende worden vermeld:. De delen van de machine waarop, naar is voorzien, personen zich moeten kunnen verplaatsen of bevinden, moeten zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd dat personen op deze delen niet kunnen uitglijden of struikelen dan wel niet eruit of eraf kunnen machimerichtlijn. Voorzover dat in verband met de veiligheid nodig is, moet de stilstand van de machine met behulp van een machinwrichtlijn kunnen worden gehandhaafd.

Machines voor het heffen of verplaatsen van personen moeten zo zijn ontworpen, gebouwd of uitgerust dat een te snelle beweging van de drager geen risico’s oplevert.

Theory of modeling and simulation pdf download

Views Read Edit View history. Een op afstand bediende machine moet zodanig zijn ontworpen en gebouwd dat zij automatisch tot stilstand komt als de bestuurder er de controle over heeft verloren. De fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde gaat bij het in de handel brengen of tijdens de eerste inbedrijfstelling met passende maatregelen die hij verricht of laat verrichten, na of de hijs- of hefgereedschappen en de gebruiksklare machines, zowel handbediende als gemotoriseerde, hun opgegeven functies macninerichtlijn veilig kunnen verrichten.